دسته: فنی مهندسی

مهندسی یک اصل گسترده‌است که اغلب رشته‌های فرعی مختلفی شکسته می‌شود.
اگرچه این مهندسی در ابتدا در یک رشتهٔ خاص آموزش می‌بیند، اما مهندس از طریق حرفهٔ مهندسی در چندین بخش کار می‌کند.