دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
تهران – دانشگاه شهید بهشتی
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱۲۲۴۳۱۵۹۷
نمابر: 
آدرس وب سایت: ihsc.bsbmu.ir
آدرس ایمیل: ihsc.bsbmu@gmail.com
بهداشت حرفه ای
شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار (شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و ارگونومی)
سم شناسی و روش های نوین پایش های بیولوژیکی
ارگونومی و مدیریت آن در محیط کار (شناختی، سازمانی و سایر)
ایمنی و ارزیابی ریسک در محیط کار
چالش ها و دستاوردهای بهداشت حرفه ای در ایران و جهان
ارتقای اقتصادی در سایه بهداشت حرفه ای
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

پاسخی بگذارید