پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی – اسفند ۹۷

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی – اسفند ۹۷
تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقالات : ۵بهمن ماه ۱۳۹۷
مهلت پرداخت هزینه: ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷
وب سایت :http://eiconf.ir/fa
محیط زیست:
مهندسی طراحی محیط زیست
آلودگی های محیط زیست
زیستگاه ها و تنوع زیستی
حقوق ، اخلاق وفرهنگ محیط زیست
پساب،پسماند و محیط زیست
مدیریت و برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
فناوری نوین در بخش مهندسی محیط زیست
تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
سنجش از دور
نقش محیط زیست در سلامت
نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی
مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست

منابع طبیعی:
مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی
مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی
زیستگاه ها و تنوع زیستی(گونه های در خطر انقراض،حفاظت و…)
رسانه و منابع طبیعی
بحران آب و مدیریت جهادی
مباحث جهانی منابع طبیعی
آثار تغییر سبک زندگی در حفظ منابع طبیعی
منابع طبیعی و توسعه پایدار
جنگل ،مرتع و بیابان
آمایش سرزمین(ارزیابی ،مدیریت و برنامه ریزی)
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
دانش بومی و فناوری های نوین منابع طبیعی

پاسخی بگذارید