همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام

تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
اصفهان –
برگزارکننده: سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان – دکتر فهام خامسی پور
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۰۱۴۷۲۱۷۷۲
نمابر: ۰۳۱۳۵۲۴۹۴۸۹
آدرس وب سایت: 
آدرس ایمیل: info@zoonoses.ir
می پسندم۰نمی پسندم۰
– ایمونولوژی بیماری های زئونوتیک
– پاتولوژی بیماری های زئونوتیک
– پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
– مقاومت های دارویی در بیماری های زئونوتیک
– تشخیص، درمان و عوارض بیماری های زئونوتیک
– اپیدمیولوژی بیماری های زئونوتیک
– عفونت های بیمارستانی و شغلی ناشی از بیماری های زئونوتیک
– بیماریابی زئونوزیز
– اکولوژی بیماری های زئونوتیک
– پاتوژنز بیماری های زئونوتیک
– بار اقتصادی ناشی از بیماری های زئونوتیک
– تاثیر گیاهان دارویی بر بیماری های زئونوتیک
– استفاده از عوامل زئونوتیک در بیوتروریسم
– پرستاری از بیماری های زئونوتیک
– اتیولوژی بیماری های زئونوتیک
– بیماری های مشترک باکتریایی
– بیماری های مشترک قارچی
– بیماری های مشترک ریکتزیایی
– بیماری های مشترک ویروسی
– بیماری های مشترک انگلی
– ناقلین بیماری زا و حشره شناسی
– بیماری های نو پدید و باز پدید
– بیماری های منتقله از طریق غذا، آب و هوا
– بیولوژی سلولی و مولکولی
– طب گرمسیری
– بیماری های عفونی
– بهداشت عمومی
– عفونت های مرتبط با ناباروری
– زیست شناسی حیات وحش
– میکروبیولوژی
– واکسن ها
– و سایر زمینه های مرتبط

پاسخی بگذارید