سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران – آذر ۹۶

مهلت ارسال مقالات ۵آذر ۹۶
مهلت واریز هزینه ۷آذر ۹۶
برگزاری کنفرانس ۹آذر ۹۶
مشاهده وب سایت رویداد : http://tsconf.ir/fa/
حورهای رویداد: الف: پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی
پژوهش های کاربردی در تعلیم تربیت دینی
پژوهش های کاربردی در آموزش و پرورش
پژوهش های کاربردی در مدیریت آموزشی
پژوهش های کاربردی در برنامه ریزی درسی
پژوهش های کاربردی در فلسفه و اخلاق اسلامی
پژوهش های کاربردی در مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
پژوهش های کاربردی در مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
پژوهش های کاربردی در آموزش الکترونیک و رفتار شهروند سازمانی
ب: پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری
پژوهش های کاربردی در روانشناسی بالینی
پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی
پژوهش های کاربردی در روانشناسی عمومی
پژوهش های کاربردی در روانشناسی سلامت
پژوهش های کاربردی در روانشناسی شخصیت
پژوهش های کاربردی در روانشناسی اسلامی و فرهنگی
پژوهش های کاربردی در مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
پژوهش های کاربردی در مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
پ: پژوهش های کاربردی در آسیب های اجتماعی
پژوهش های کاربردی در ازدواج و خانواده
پژوهش های کاربردی در علوم اجتماعی
پژوهش های کاربردی در مشکلات زناشویی
پژوهش های کاربردی در حوزه اعتیاد و خانواده
پژوهش های کاربردی در مطالعات زنان و خانواده
پژوهش های کاربردی در بیکاری و فقر در جامعه
پژوهش های کاربردی در نظم و امنیت در جامعه
پژوهش های کاربردی در ارتباطات و تبلبغ اجتماعی

پاسخی بگذارید