چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران – آذر ۹۶

مهلت ارسال مقالات ۵آذر ۹۶
مهلت واریز هزینه ۷آذر ۹۶
برگزاری کنفرانس ۹آذر ۹۶
مشاهده وب سایت : http://shconf.ir/fa
محور های همایش
پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
پژوهش های نوین در حوزه علوم اقتصادی
پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی
پژوهش های نوین در حوزه مدیریت
پژوهش های نوین در حوزه تاریخ

پاسخی بگذارید