سومین رفتارشناسی حریق – آذر ۹۶

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ – تاریخ پایان: پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶
تهران – کتابخانه ملی ایران
برگزارکننده: موسسه ره اوران آفاق صنعت
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۶۸۸۲۳۱-۷۷۶۸۸۲۳۹
نمابر: ۷۷۵۳۹۲۶۸
آدرس وب سایت: yon.ir/K1zJt
آدرس ایمیل: farhad.bagheri1369@gmail.com
۱- حریقهای شهری، صنعتی، حریقهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
۲-حـریق های شیمیایی،الکـتریکی و حـریقـهای ناشـی از انفجـار
– بـررسی عوامل و شرایط موثر در رفتار انواع حریق در حوادث آتش سوزی
– تدوین الزامات مدیریت شرایط اضطراری مبتنی رفتار حریق در انواع حوادث
– برنامه ریزی موثر منابع و تجهیزات بر اساس شناخت رفتار حریق در حوادث
– مدیـریت ریسـک مبتنـی بر شناخت رفتـارحـریق در حوادث آتش سـوزی
– مدیریت پیـامد در حـوادث مختـلف، مبتـنی بر رفتـارشـناسی انـواع حـریـق
– مدیریت گسـترش حـریق، تحلیل خطـر و ارزیـابی مـواد و شـرایط خطرناک
– طراحی برنامه ایمن سازی و حفاظت تخریبی مبتنی بر رفتار حریق در حوادث
– شناخت رفتارحریق و برنامه ریزی پیشگیرانه در طراحی فضا، ساختمان و تاسیسات
– طـراحی برنامه اطـفاء بر اسـاس شـناخت رفتـار حریق در حوادث احتمـالی
– پیش بینی وانتخاب تجهیزات اطفاء در ساختارهای مختلف و انواع حریق احتمالی
– شناخت روشها و فناوریهای نوین در پیشگیری و اطفاء انواع حریق در حوادث

پاسخی بگذارید