ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران(isc) – دی ۹۷

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران(isc) – دی ۹۷
.
مهلت ارسال مقالات: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
مهلت واریز هزینه: ۵روز پس از تایید پذیرش اولیه
برگزاری همایش:۱۲ دی ۱۳۹۷
ایمیل: info@niconf.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۴۵۹۹۱۴
آدرس وب سایت: http://niconf.ir
محورهای ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
الف : مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه جغرافیا
توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی – جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی – آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیا ومدیریت جامع شهری – برنامه ریزی و آمایش سرزمین – طبیعت گردی (اکوتوریسم) – جغرافیا و فناوریهای نوین – برنامه ریزی گردشگری – جغرافیا و محیط زیست – برنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی شهری – جغرافیا ی پزشکی – جغرافیا ی سیاسی – سنجش از دور – ژئومورفولوژی

ب : مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه معماری
مطالعات معماری ایران و جهان – معماری و فضای سبز شهری – فناوری های نوین در زمینه معماری – معماري پایدار و ساختمان هاي هوشمند – مدیریت پروژه و ساخت – معماري و هویت شهري – نقش روانشناسی در معماری – انرژی وتکنولوژی معماری- مرمت ابنیه و احیا بناها و بافت های تاریخی – معماری اسلامی – معماری منظر – بازسازی پس از سانحه

پ : مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه شهرسازی
استانداردسازي، الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پایدار – فناوری های نوین در زمینه شهرسازی وبهسازی – توسعه پایدار در شهرسازی – مدیریت بحران و ریسک در توسعه شهری – مشارکت مردمی در امور شهری – زیرساخت ها و خدمات شهري – مدل سازی و توسعه شهری – مزایا و معایب توسعه شهري – حقوق شهری و شهروندی – بهسازي و نوسازي شهري – شهر و امنیت شهری – حمل و نقل شهری

ت: محورهای ویژه
کاربرد فناوری نوین در علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی – تجارب توسعه پایدار در معماری و شهرسازی – مبانی و نظریات جغرافیا، معماری و شهرسازی – راهکارها ونحوه پیگیری رویکرد اسلامی ایرانی در معماری و شهرسازی – دیگرمباحث مرتبط با موضوع جغرافیا ،معماری وشهرسازی

پاسخ دهید